Norrlager
BOKNINGS FÖRRFRÅGAN

BOKNINGSFÖRRFRÅGAN 

AVSEENDE UPPLÅTELSE AV FÖRVARINGSUTRYMME

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hänglås 150kr (funkar ej med vanligt hänglås)
Plastskydd Jumbo 40kr
Plastskydd Soffa 40kr
Plastskydd Madrass 40kr
Wrapping Paper 96kr
 
Jag förstår att det är mitt ansvar att försäkra förrådet
 
Godkänner villkoren
 
 

Allmänna Bestämmelser

 

Hyrestid och uppsägningstid

Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp av Företaget eller Kunden med 15 dagars varsel. Uppsägning av hyresavtalet skall mailas till info@norrlager.se eller Kunden kontaktas via mail senast 15dagar innan ny hyra ska erläggas, i annat fall förlängs Avtalet.


Hyra, avgifter och dröjsmål

Hyra och avgifter skall betalas i förskott senast den första dagen i varje månad. Om kunden bedriver momspliktig verksamhet, tillkommer  moms på hyran. Angiven hyrd storlek är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, balkar, etc.

 

Vid dröjsmål med betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från faktureras förfallodag, samt eventuella serviceavgifter. Vid dröjsmål överstigande 10 dagar eller mer, har Norrlager rätt att låsa förvaringsutrymmet. Överstiger dröjsmålet 30 dagar har Norrlager rätt att häva Avtalet, samt ta ut en avgift för tömning och städning av förråd, minimum 2000kr.

 

Deposition

Företaget har rätt att ta ut en depositionsavgift om 3000kr, vilken återbetalas vid Avtalets upphörande. Norrlager har rätt att kvitta erlagd deposition mot utestående hyra, avgifter eller andra kostnader enligt Avtalet. Erhållna inpasseringstaggar(RFID) returneras omgående efter avflyttning. Återlämnas inte taggen utgår ersättning med 150kr per/st. Förlust av tagg rapporteras omgående till Norrlager AB.

Panträtt i förvarat gods m.m.

Kunden pantföreskriver, genom undertecknande av detta Avtal, till säkerhet för hyra och andra fodringar som Företaget har mot Kunden, allt förvarat gods.

 

Förvarat gods, användning och skötsel samt tillgång och tillsyn

Förvaringsutrymmet får inte användas för annat än förvaring av torrt gods. Kund skall iaktta aktsamhet och ansvarar för skador på förvaringsutrymmet och förvaringsanläggningen. Vid avflyttning skall förvaringsutrymmet vara utrymt och städat samt lås borttaget. Kunden har inte i något fall rätt till uppskov med avflyttning. Kunden har tillgång till förvaringsutrymmet enligt Avtalet eller särskild överenskommelse och skall bereda Norrlager tillgång till förvaringsutrymmet vid reparation och tillsyn.  

 

Försäkring

Det åligger Kund att vid varje enskilt tillfälle ha egendomen som förvaras i förvaringsanläggningen fullvärdesförsäkrat.

Det åligger Kund att anmäla värdet på förvarat gods, samt så snart en väsentlig värdeförändring sker avseende förvarat gods, informera Norrlager om detta.


Personuppgifter

Genom undertecknande av Avtalet samtycker undertecknad till att Norrlager får behandla kundens personuppgifter.

Avtalet tecknas digitalt med Bank-ID.